ระบุคุณลักษณะ สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (พรบ. พ.ศ. 2527) ที่ต้องการค้นหาพิกัดอัตราภาษี