ระบุคุณลักษณะ สินค้ายาสูบ (พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509) ที่ต้องการค้นหาพิกัดอัตราภาษี